บุคลากร

Kittikorn Srilannont

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ศรีลานนท์

วุฒิการศึกษา: วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

สาขาที่ถนัด:  ค.อ.ม. (โยธา) ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ม.ราชมงคลล้านนา

E-mail:kittikorn.sri@lru.ac.th

Website: http://civil.idtech.lru.ac.th/th/kittikorn_sri/

Chatchai Peerakamol

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีระกมล

วุฒิการศึกษา:

วศ.ม (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อส.บ (วิศวกรรมก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาที่ถนัด:civil engineering and irrigation engineering

E-mail:chatchai.pee@lru.ac.th

Website:http://civil.idtech.lru.ac.th/th/chatchai_pee/

Sakchai Phuangjan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

วุฒิการศึกษา:

M.S.C.E (Construction Management) California State University, Long Beach; M.S.C.E. (Structural Engineering) California State University, Los Angeles

สาขาที่ถนัด: Construction Management, Structural Engineering, Water Resources Engineering

E-mail:sakchai.phu@lru.ac.th

Website: http://civil.idtech.lru.ac.th/th/sakchai_phu/

Somphop Petchdee

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

อาจารย์สมภพ เพ็ชรดี

วุฒิการศึกษา:

คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)

สาขาที่ถนัด:

E-mail:somphop.pet@lru.ac.th

Website: http://civil.idtech.lru.ac.th/th/somphop_pet/

Komen Promjabok

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

อาจารย์โกเมนทร์ พร้อมจะบก

วุฒิการศึกษา:

ค.ม. การบริหารการศึกษา

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาที่ถนัด:

E-mail:komen.pro@lru.ac.th

Website: http://civil.idtech.lru.ac.th/th/komen_pro

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH